• رسول جعفریان   jafarian1964@

    1400/06/23 ساعت 00:01

    امشب برای چندمین بار درطول سالها، کتاب «بهائیان» محمد باقر نجفی راخواندم. استادی تمام عیار بود. خداوند همه چیز به او داده بود. علم، ایمان، هنر، همت. در جنگ آواره شد، اما باز برخاست. متاسفانه کسی ازاو یاد نمی‌کند.
    آثاری دارد که برخی مانند مدینه شناسی، شاهکار است. خدایش بیامرزاد.