• برای زنده‌ماندن در اینترنت به بی‌اعتنایی انتقادی نیاز دارید
    - اگر بخواهید بفهمید مطلبی در اینترنت راست است یا دروغ، باید چیزهایی بیش از تفکر انتقادی بلد باشید
    (سم واینبرگ، کانورسیشن، ۱۰۰۰ کلمه، ۶ دقیقه)
    http://tarjomaan.com/neveshtar/۱۰۳۵۰/…