• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1400/06/23 ساعت 23:15

    مهندس نوراله حسن زاده معاون اقتصادی استانداری خوزستان، مهندس حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان و مدیران پروژه ورزشگاه برای چندمین بار از مجموعه ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان بازدید داشتند.