• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/23 ساعت 21:06

    مونته‌نگرو به پیشنهاد چین پذیرفت بخشی از طرح کمربندراه باشد. برای این منظور مجبور شدکیلومترها بزرگ‌راه بسازد. بنابراین زیر بار بدهی رفت که از پرداختش ناتوان است. حالا دوره افتاده و از بانک‌های اروپایی تقاضای وام می‌کند. این آن لبه خطرناک تجارت با چین است.