• رئیس‌هایی که دائم غیبشان می‌زند به چه درد می‌خورند؟
    - رئیس را بیاب، رئیس را ضعیف کن، رئیس را از میان بردار
    (مری سولیس، نیوریپابلیک، ۲۱۰۰ کلمه، ۱۳ دقیقه)
    http://tarjomaan.com/neveshtar/۱۰۳۴۹/…