• این روزها این‌گونه‌ام، در واقعیت به قطع کردن اطراف و ساکت، در مجاز به میوت کردن حرافان و سر در گریبان.