• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/22 ساعت 01:14

    اگر بخواهید، سه زن برجسته‌ای را که در ایران زندگی می‌کنند و در یک حوزه تخصص و سواد و مقبولیت و کتاب و مقاله دارند، نام ببرید، چه کسانی را نام خواهید برد؟

    بدیهی است که منظورم زنان کنشگر و فعالان نیستند.