• به بهانه‌ی روز سینما و با آرزوی سلامتی کامل برای دکتر احمدرضا معتمدی کارگردان سینما و نویسنده کتاب تحسین برانگیز «فلسفه فیلم»

    امروزه دیگر «تصویر» بازنمایی «واقعیت» نیست، بلکه خود «جایگزین» واقعیت شده است.