• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1400/06/22 ساعت 18:16

    سرپرست این گروه در گفتوگو با فارس گفته «به عنوان سرپرست گروه به دلیل نداشتن مجوز و انتشار ویدیوی اجرا در محرم به دیدار با دادستان دعوت شدم. برخوردها کاملا محترمانه بود و در جلسه راه‌های قانونی برای اجرای دیگر برنامه‌ها را برای من عنوان کردند.»