• نسخه صوتی: اولین کلمه‌هایی که بچه‌ها به زبان می‌آورند، چه معنایی دارند؟
    - بعضی‌ها فکر می‌کنند سرنوشت هر آدمی به اولین کلمه‌هایش ربط دارد
    (مایکل ارارد، پاریس ریویو)
    http://tarjomaan.com/sound/۱۰۳۵۵/