• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/22 ساعت 22:46

    با توجه به اهمیت یافتن این نوع انرژی، تعداد این افراد تا سال ۲۰۵۰ به ۲۹ میلیون نفر برسد. انرژی تجدیدپذیر، انرژی سودمندی است که از منابع تجدیدپذیر به‌دست می‌آید ۱/۲