• انحصار آیکان و حکمرانی انحصاری آمریکا در رابطه با دامنه‌های اینترنتی عملا تبدیل به گره کور شده است. توقیف دامنه در زمان تمدید آن با استناد به #فناتحریم از سوی شرکت‌های فناوری تاسف آور است. متاسفانه یکی دیگر از کسب و کارهای ایرانی قربانی گردنه ‌ی ICANN گردید.
    #digitalgovernance