• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/22 ساعت 09:20

    بعد از هشت سال کار کردن فقط اندازه‌ی یک سال بیمه دارم. چرا؟ چون مدرسه فقط ساعت‌هایی‌ رو که سر کلاس بودیم رد می‌کرد و وقتی می‌گفتیم کامل رد کنن یا خویش‌فرما باشیم بازی درمی‌آورد.