• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

  1400/06/22 ساعت 21:21

  نمی‌توانیم #کودکان #افغانستان را رها کنیم.
  اگر روند فعلی ادامه یابد یک میلیون کودک زیر ۵ سال دچار سوءتغذیه حاد ‌می‌شوند،
  چهار میلیون کودک شامل ۲٫۲ میلیون دختر از مدرسه بازمانده‌اند،
  سیصدهزار کودک از خانه‌ آواره شده‌اند و
  بسیاری صحنه‌هایی دیده‌اند که هیچ کودکی نباید ببیند.