• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/22 ساعت 11:11

    وزارت تعاون درراستای تحقق اهداف مندرج درقانون ساختارنظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی که حمایت ازافراد جامعه درزمینه بیکاری وپرداخت مقرری به افراد جویای کار به شکل وام را از وظایف حوزه حمایتی دولت برمی شمرد، آیین نامه تسهیلات بیکاری را به دولت ارایه کرده است.