• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1400/06/22 ساعت 13:23

    چند جوان در دزفول یک قطعه را همخوانی کرده‌اند. صوتش که زیبا و وزین است. تصویرش دو نکته قابل تامل دارد که حل‌ شدنیست.شنیدم که همگی احضار شده‌اند و برایشان پرونده تشکیل شده!
    برخورد امنیتی وقضایی با پدیده‌های فرهنگی در واقع اقدامی ضدامنیتی است! امان از اساتید تولید نفرت در جامعه!