• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/22 ساعت 23:58

    همین در هم آمیختگی است که به رمان وجهی سیاسی و اجتماعی می‌دهد و ما انگار روایتی از تاریخی را می‌خوانیم که خودمان هم در جایی از آن هستیم و هنوز تمام نشده است و شاید هرگز تمام نشود.