• هر حرفی که می‌زنی ، هر کاری که انجام می‌دهی ، متوجه باش که باید در خانه قبر و در قیامت جوابی برای آن نزد پروردگار متعال داشته باشی.

    .

    قبل از هر کاری که میخواهیم انجام بدیم
    به این جمله مرحوم آقای قاضی(ره)فکر کنیم.