• تب است. همه‌اش تب است. چه هولناک. هیچ اندیشه‌ای در کار نیست. هرچه هست، یک بیماری مزمن جمعی‌ست که گاه تبش بالا می‌رود، پاشویه می‌شود با آه و ناله، بعد فروکش می‌کند. کل هستی و بودنش شده همین تب.
    تب‌های موسمی با ایگوهای قلمبه، تب‌های خودارضا کننده.
    آدم امروز، هولناک است.