• امروز نوبت وزارت کشاورزی بود
    علی نیکزاد دوره افتاده توی وزارتخانه‌ها، مثل یک رییس دولت هی دستور اجرای قیمت‌گذاری دستوری صادر می‌کنه، آیا این همه خدم و حشم، اعم از وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی، دستیار اقتصادی و رییس تیم اقتصادی کافی نیست؟