• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

    1400/06/21 ساعت 20:13

    امروز روز همکاری جنوب-جنوب است.
    در این روز، صندوق جمعیت ملل متحد در ایران یادآور همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی کابل می‌شود و همکاری جنوب-جنوب را گرامی می‌دارد.@UN_Iran#SouthSouthCooperation
    #UNFPA