• طرف از ضرورت گفت‌وگو سخنرانی کرده و کلی ژست عقلانی گرفته بعد کامنت‌ها رو بسته!