• زندگى سخت شده، مردم زیر بار فشار اقتصادى له شدند، اونى که پول نداره، انگار حق زنده بودن هم نداره..