• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/06/21 ساعت 00:30

    فراوانی واکسن مهم نیست کاراین دولت بوده یا آن دولت. کار خوبی است.
    مهم مردم هستند که سریع واکسن بزنند.
    واکسن‌ها را سریعتر بزنید که فوت بالای ۴۰۰ نفر در روز خبر خوب نباشد.
    هرکس که با واکسن در این سالها بازی سیاسی کرد، نفرین مردم و قربانیان را به دنبال دارد.