• امیررضا قویدل   amirrezasocial@

    1400/06/21 ساعت 20:16

    داشتم از تجمع مردم در مرکز‌ واکسیناسیون بوستان کفت وگو تصویر می‌گرفتم که مورد صیانت واقع شدم