• محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

    1400/06/21 ساعت 10:36

    روشی که رئیس دستگاه قضاپیش گرفته بایدتشکرکرد.امیدواریم ایشان باوزیرمحترم اطلاعات،هرچه زودتر حصریازده ساله آقایان:کروبی،موسوی وخانم رهنوردرابردارند.این حصرزیبنده نظام نیست که دونفرازازمسولین بالای نظام یازده سال بدون هیچ حکمی در حصرباشند.رفع این حصرناموجه موجب همدلی بیشترملت است.