• آیا تحریم‌کردن سنگ محک مناسبی برای اثبات خلوص اخلاقی است؟
    - تحریم‌کردن تنش در فضای سیاسی را با تنش در فضای خصوصی جایگزین می‌کند
    (ژفور تیچوت، آتلانتیک، ۲۶۱۵ کلمه، ۱۷ دقیقه)
    http://tarjomaan.com/neveshtar/۱۰۳۴۸/…