• در دنیایی که میلیونها نفر معتقدند زمین گرد نیست و مسطح است و برای ادعایشان انجمن رسمی هم دارند، فراوانی انسان هایی که مخالف تزریق واکسن هستند نباید چندان عجیب باشد.

    #واکسن_بزنید
    #واکسن