• علیرضا قربانی   arghorbani51@

  1400/06/21 ساعت 13:25

  روشن‌تر از خاموشی چراغی ندیدم
  و سخنی به از بی‌سخنی نشنیدم
  ساکن سرای سکوت شدم
  و صدر‌ه‌ی صابری درپوشیدم
  مرغی گشتم
  در هوای بی‌چونگی می‌پریدم
  کاسه‌ای بیاشامیدم که هرگز تا ابد
  از تشنگی او سیراب نشدم.

  #بایزید_بسطامی