• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/06/21 ساعت 16:03

    به دلیل رفتار نادرست دولت روحانی با دولت چین و عدم همکاری با آنها در فرآیند تولید واکسن، چینی‌ها جلوی واردات واکسن به ایران را گرفته بود اما بعد از روی کار آمدن رئیسی و ارتباط حسنه با دولت چین، موج واکسن به کشور سرازیر شد

    دولت روحانی هیچ سهمی در فرآیند واکسیناسیون فعلی ندارد