• حمایت نماینده مجلس در مقام دیده‌بان و رصدکننده، از استاندار یک استان در مقام اقدام‌کننده و اجراکننده، یا به عبارتی حمایت ناظر از مجری، اگر پیش‌تر، به عنوان یکی از زمینه‌های فسادآفرین، استثناء محسوب می‌شد، در این دوره، به رویه معمول و حتی رقابتی مجمع نمایندگان استانها بدل شده/۱