• شرط عجیب یک کارخانه #قطعه‌ساز برای زنان #کارگر. رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفته: این کارخانه برای کارگران زن شرط گذاشته که حق ازدواج و فرزندآوری ندارن.
    منبع: فارس