• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/20 ساعت 13:28

    ناهارم ترکید چسبید به سقف آشپزخونه، یک کم نگاهش کردم دیدم کاری ازم برنمیاد. اومدم توی اتاق و دارم فکر می‌کنم چه‌جوری با تن ماهی که در سراسر خونه پراکنده است همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشیم؟