• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/06/20 ساعت 09:30

    ایران، به عنوان یکی از کشورهای مشارکت کننده در سازوکار #کوواکس، با استفاده از منابع مالی خود، یک محموله واکسن #کووید۱۹ سینوفارم شامل ۳میلیون و ۱۹۶هزار و ۸۰۰ ویال را دریافت کرد.