• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/06/20 ساعت 21:39

    چه فرایندی باید در ذهن یک فود دولوپر بگذرد تا محصولی با نام بربری فرانسوی تولید کند؟