• مخاطبای عزیز من طی پیگیری‌هایی متوجه شدم دیانی داماد آقای قرائتی نیست و این نسبیت اشتباهه و من از همه شما خوانندگان عذرخواهی می‌کنم.