• روان‌شناسی به‌مثابۀ ایدئولوژی انقلابی
    - حالا هرجا که نگاه کنید، از کسب‌و‌کارها تا مدرسه و اداره و خانواده، حضور روان‌شناسی محسوس است
    (رونالد دورکین، نشنال افرز، ۶۰۰۰ کلمه، ۳۵ دقیقه)
    http://tarjomaan.com/neveshtar/۱۰۳۴۷/…