• هر چقدر محضر مبارکشان گفتیم که شما #مجوز صادر میکنید و لطفا مجوزهایتان را اعلام کنید، فرمودند ما اصلا مجوزی صادر نمیکنیم.
    مصداق و قرینه آوردیم، فرمودند اینها ابدا مجوز نیستند.
    حالا برای همان مجوزهای نداشته شان، نیازمند پاسخ استعلامی هستند که دست ماست.
    شد حکایت پوست و دباغخانه