• شهرداری‌ها و شوراهای شهر بویژه در موضوعات تامین اجتماعی می‌توانند با رویکرد تحولی خدمات بهتری به مردم ارائه نمایند.

    جلسات #دولت‌_سایه با منتخبان شوراهای اسلامی برخی شهرها به زودی برگزار می‌شود تا طرح‌هایی که توسط کارگروه‌های استانی تهیه و تدوین شده در اختیار منتخبان قرار بگیرد.