• خواهرزاده ‌ام یه رفیق پیشگو داشت تو کاشان، تمام پیشگویاش برعکس در میومد
    خبرامد بعلت کرونا ریق رحمت را سرکشید.