• امروز در بستر بیماری از همه می‌خواهم به‌پا خیزند و اجازه ندهند که #فساد در دهۀ چهارم جمهوری اسلامی، دوباره «توجیه» شود.

    همه دست به قلم شوید و جهاد نهی از منکر را زیر پرچم انقلابی‌گری و در مقابل اشرافی‌گری از هر جناح و هر دولت و هر قوه از «قوای حکومتی» دامن بزنید.

    #حیدر_رحیم‌پور