• این نهاد ملی از ۳ بخش ایجاد شده است
    ۱-بخش دادگاههای تدارکات عمومی که به شکایات و اعتراضات بخش خصوصی در رابطه با #مناقصه‌ها و #مزایده‌های دولتی رسیدگی میکنه
    ۲-بخش سیاست‌های عمومی که به تصمیم گیران در خصوص لحاظ قواعد رقابت در تصمیمات و قوانین مشاوره میده/۴