• این سوال جدی تشکل‌های مدنی از نمایندگان محترم مجلس است که چرا شما باید در تعیین و انتصاب بالاترین مقام اجرایی استان دخالت داشته باشید؟ قرار است چه اقدامی را مشترکا صورت دهید و برای کدام هم‌افزایی؟ ‌آیا مسؤولیت ضعف، تخلف و انحراف فرد دلخواه و مورد وثوق‌تان را خواهید پذیرفت؟/۲