• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

    1400/06/20 ساعت 17:51

    ۲۱ شهریور، روز ملل متحد برای همکاری جنوب-جنوب است؛ روزی برای گرامیداشت تبادل تخصص، دانش و راهکارهای مناسب، بین کشورهای درحال توسعه.
    ۱۲ September is South-South Cooperation Day; A day to celebrate the exchange of expertise, know-how and good practices between developing countries.