• چگونه می‌شود بدون این که از تاریخ یک کشور اطلاع داشته باشی، جریان‌های سیاسی اش را بشناسی، به جغرافیا و قومیت هایش آگاه باشی و حتی نظر اکثریت مردم آن کشور را بدانی، درباره وقایع و اتفاقات اش بنویسی، شعر بگویی و …
    #أفغانستان