• چرا این کلمه «مادموازل» را از اول مادمازل ننوشتند؟ مترجم چه فکر می‌کرده ؟ شاید قیاس کرده با «خوا» و «خا»؟
    خواستن و خاستن.
    آخر چرا؟