• مصطفی تقی پور   taghipour_1988@

    1400/06/19 ساعت 17:23

    این نمودار میزان سهم گردشگری را درGDP نشان میدهد.بر همین اساس کشورها زیر بدلیل شیوع بیماری #کرونا آسیب دیدند.
    اما سهم #گردشگری درGDP کشور ما قبل از کرونا حدودا ۳درصد بود. حالا تصور کنید درصورت محیا شدن شرایط همین گردشگری میتواند چه اثرات مثبتی بر #اقتصاد داشته باشد.
    @Zarghami_ez