• محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

    1400/06/19 ساعت 16:23

    درخبرهاازقول وزیربهداشت آمده باران واکسن خواستیم سیل آمد.دست شمادردنکنه.اماچرااین باران یاسیل دردولت قبل نیامد؟چه کسانی سد شدند؟چرانامه نوشتی تاازورودواکسن جلوگیری شود؟حتی جلوی واکسن اهدایی راگرفتی؟ جناب وزیرهزاران نفربه خاطرخط بازی سیاسی راهی گورستان یادغدارشدند.چه کسی پاسخگوست؟