• این عکس امروز از نخستین روز کاری رییس کل بانک مرکزی #أفغانستان وایرال شده / معروف هست که یکی از مدیران موسسات غیرمجاز تو روی ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی ایران هفت تیر کشیده بود!