• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/19 ساعت 21:30

    مجلس را یک‌دست کردند. دولت را یک دست کردند. شورای شهر را یک دست کردند. همه کم و بیش می‌دانیم چرا. اما بگذارید یک بار دیگر بپرسم تا یک بار دیگر فکر کنیم.
    چرا همه نهادها را یک دست کردند؟ واقعا چرا؟